Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Was für Kontotypen gibt es?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
Girokonto
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
Sparkonto
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
Privatkonto
Rodzaj konta
tài khoản chung
Gemeinschaftskonto
Rodzaj konta
tài khoản con
Kinderkonto
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
Konto für fremde Währungen
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
Businesskonto
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
Studentenkonto
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fallen monatlich Gebühren an?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Wie ist der Zinssatz?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Können Sie mein Konto sperren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
Hausratsversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
Reiseversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
Lebensversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
Krankenversicherug
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
KFZ-Versicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
Versicherung für Haustiere
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
Diebstahlversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
Hypothekenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
Studentenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
Gruppenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
Sachversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
Flutschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
Brandschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Was kostet die Versicherung?
Pytanie o koszt ubezpieczenia