Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
cuenta corriente
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
cuenta personal
Rodzaj konta
tài khoản chung
cuenta conjunta
Rodzaj konta
tài khoản con
cuenta infantil
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
cuenta comercial
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia