Zwroty | francuski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Otwieranie konta w banku
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Zamykanie konta w banku
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Otwieranie konta w banku przez internet
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Bankowość mobilna
Bạn có những loại thẻ nào?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Rodzaje kont bankowych
tài khoản hiện tại
compte courant
Rodzaj konta
tài khoản tiết kiệm
compte d'épargne
Rodzaj konta
tài khoản cá nhân
compte personnel
Rodzaj konta
tài khoản chung
compte commun
Rodzaj konta
tài khoản con
livret jeune
Rodzaj konta
tài khoản ngoại tệ
compte en devise étrangère
Rodzaj konta
tài khoản kinh doanh
compte professionnel
Rodzaj konta
tài khoản sinh viên
compte pour les étudiants
Rodzaj konta
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Tôi có sổ tài khoản không?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Pytanie o książeczkę czekową
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Quel est le taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Tôi mất thẻ tín dụng
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgłoszenie utraty karty
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Ma carte bancaire a été volée.
Zgłoszenie kradzieży karty
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Tôi cần một thẻ mới thay thế
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Pytanie o kredyty
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Tôi mua nhà lần đầu tiên
J'achète ma première propriété.
Kupno pierwszej nieruchomości
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
J’achète une seconde propriété.
Kupno drugiej nieruchomości
Tôi muốn thế chấp
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Tôi mua tài sản để cho
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupno nieruchomości na wynajem
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Tôi muốn mua bảo hiểm
Je voudrais souscrire à une assurance.
Ubezpieczenie
Bảo hiểm hộ gia đình
assurance habitation
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm du lịch
assurance voyage
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhân thọ
assurance vie
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm sức khỏe
assurance maladie
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm ô tô
assurance auto
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thú nuôi
assurance vétérinaire
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm trộm cắp
assurance vol
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm thế chấp
protection hypothécaire
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản sinh viên
assurance étudiant
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm nhóm
assurance collective
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm tài sản
assurance de biens
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm lũ lụt
assurance inondation
Rodzaj ubezpieczenia
bảo hiểm hỏa hoạn
assurance incendie
Rodzaj ubezpieczenia
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Quel est le coût de l'assurance ?
Pytanie o koszt ubezpieczenia