Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
conto corrente
Rodzaj konta
сберегательный счет
conto di risparmio
Rodzaj konta
личный счет
conto personale
Rodzaj konta
совместный счет
conto cointestato
Rodzaj konta
детский счет
conto per bambini
Rodzaj konta
валютный счет
conto in valuta estera
Rodzaj konta
счет предприятия
conto aziendale
Rodzaj konta
студенческий счет
conto per studenti
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia