Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
сберегательный счет
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
личный счет
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
совместный счет
tài khoản chung
Rodzaj konta
детский счет
tài khoản con
Rodzaj konta
валютный счет
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
счет предприятия
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
студенческий счет
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
Страхование дома
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia