Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
Sparkonto
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
Privatkonto
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
tài khoản chung
Rodzaj konta
Kinderkonto
tài khoản con
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
Businesskonto
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
Studentenkonto
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia