Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
current account
conto corrente
Rodzaj konta
savings account
conto di risparmio
Rodzaj konta
personal account
conto personale
Rodzaj konta
joint account
conto cointestato
Rodzaj konta
children's account
conto per bambini
Rodzaj konta
foreign currency account
conto in valuta estera
Rodzaj konta
business account
conto aziendale
Rodzaj konta
student account
conto per studenti
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia