Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
current account
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
savings account
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
personal account
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
joint account
tài khoản chung
Rodzaj konta
children's account
tài khoản con
Rodzaj konta
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
business account
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
student account
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia