Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
current account
текущий счет
Rodzaj konta
savings account
сберегательный счет
Rodzaj konta
personal account
личный счет
Rodzaj konta
joint account
совместный счет
Rodzaj konta
children's account
детский счет
Rodzaj konta
foreign currency account
валютный счет
Rodzaj konta
business account
счет предприятия
Rodzaj konta
student account
студенческий счет
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
home/household insurance
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia