Zwroty | arabski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
سيدي المحترم،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
السيدة المحترمة،
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
السادة المحترمون،
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quem possa interessar,
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
عزيزي السيد رامي،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
عزيزتي السيدة رامي،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
عزيزتي السيدة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
É com satisfação que forneço referências sobre...
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... distinguiu-se por ...
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
O seu maior talento é ...
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Suas principais responsabilidades eram...
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Suas tarefas semanais consistiam em ...
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje