Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Szanowna Pani,
Bästa frun,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Znam ... od... i jako... w...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...wyróżniał/-a się...
... utmärkte sig genom att ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hens största talang är / finns inom ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hen är en kreativ problemlösare.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hen har en bred kompetens.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hen hanterar ansvar väl.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
... posiada szeroką wiedzę...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Zawsze bierze czynny udział w...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje