Zwroty | angielski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje