Zwroty | polski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znam ... od... i jako... w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...wyróżniał/-a się...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... posiada szeroką wiedzę...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Zawsze bierze czynny udział w...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje