Zwroty | angielski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...distingis per...
...distinguished himself / herself by…
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Lia/ŝia plej granda talento estas...
His / her greatest talent is / lies in…
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
He / she is a creative problem-solver.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
He / she has a broad range of skills.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
He / she handles responsibility well.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Li/ŝi havas grandan scion de....
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
He / she always takes an active role in… .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
His / her main responsibilities were…
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
His / her weekly tasks involved…
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje