Zwroty | chiński - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem det vedkommer,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Jeg er begejstret for at være reference for...
很高兴可以为...做推荐
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
在他...时加入...,我和他初次认识
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
我毫不犹豫为...写推荐信
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
我很高兴能为...写推荐信
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... adskilte sig selv ved at...
...以...区别于其他人
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Hans / hendes største talent er / ligger i...
他/她最大的才能在于...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Han / hun er en kreativ problemløser.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
他/她拥有众多技能。
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
他/她能很好的处理各种责任。
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Han / hun har en omfattende viden om... .
他/她在...方面拥有广泛知识
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
他/她总是积极参加...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Hans / hendes ansvarområder var...
他/她的主要职责是...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
他/她每周的工作包括...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...总能高质量地按时完成工作。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje