Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
尊敬的女士,
Bästa frun,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
很高兴可以为...做推荐
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
在他...时加入...,我和他初次认识
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我毫不犹豫为...写推荐信
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我很高兴能为...写推荐信
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...以...区别于其他人
... utmärkte sig genom att ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
他/她最大的才能在于...
Hens största talang är / finns inom ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hen är en kreativ problemlösare.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
他/她拥有众多技能。
Hen har en bred kompetens.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
他/她能很好的处理各种责任。
Hen hanterar ansvar väl.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
他/她在...方面拥有广泛知识
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
他/她总是积极参加...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
他/她的主要职责是...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
他/她每周的工作包括...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...总能高质量地按时完成工作。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje