Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje