Zwroty | esperancki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
I am delighted to be called upon as a reference for…
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...distinguished himself / herself by…
...distingis per...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
His / her greatest talent is / lies in…
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
He / she is a creative problem-solver.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
He / she has a broad range of skills.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
He / she handles responsibility well.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Li/ŝi havas grandan scion de....
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
He / she always takes an active role in… .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
His / her main responsibilities were…
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
His / her weekly tasks involved…
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje