Zwroty | duński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Gentilissimo,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
Til hvem dette ankommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
In risposta all'annuncio apparso ne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Attualmente lavoro per... in qualità di...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I miei punti di forza sono...
Mine styrker er...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mit ekspertområde er...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Jeg råder fremragende over...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Sto imparando...
Jeg har en fungerende viden om...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Sono un(') utente esperto/a di...
Jeg er en erfaren bruger af...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Eccellenti doti comunicative
Fremragende kommunikations evner
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktiv argumentation
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Capacità logiche
Logisk tænkning
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacità analitiche
Analytiske evner
Umiejetność szczegółowej oceny
Ottime abilità interpersonali
Gode interpersonel evner
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Capacità di negoziazione
Forhandlings evner
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Capacità di presentazione
Præsentations evner
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
In allegato trova il mio cv.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referencer kan rekvieres fra...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Sono disponibile per un colloquio...
Jeg er ledig til et interview den...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
In fede,
Med venlig hilsen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Cordialmente,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
I miei più cordiali saluti,
Med respekt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saluti
Med venlig hilsen
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu