Zwroty | angielski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Gentilissimo,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentilissima,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
In risposta all'annuncio apparso ne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
I would like to apply for the position of…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
I am particularly interested in this job, as…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
I would like to work for you, in order to…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
I miei punti di forza sono...
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
I would be well suited to the position because…
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Whilst working at… I became highly competent in…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Even under pressure I can maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
My native language is…, but I can also speak…
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
I have an excellent command of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Sto imparando...
I have a working knowledge of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
I have …years experience of working…
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Sono un(') utente esperto/a di...
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
I believe I possess the right combination of...and… .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Eccellenti doti comunicative
Excellent communication skills
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Capacità deduttive e di ragionamento
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Capacità logiche
Logical thinking
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacità analitiche
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej oceny
Ottime abilità interpersonali
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Capacità di negoziazione
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Capacità di presentazione
Presentation skills
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
In allegato trova il mio cv.
Please find my résumé / CV attached.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
I can supply references from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
References can be requested from…
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Sono disponibile per un colloquio...
I am available for interview on…
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
In fede,
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Cordialmente,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
I miei più cordiali saluti,
Respectfully yours,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saluti
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu