Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kedves Smith John!
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Erősségeim ...
Zu meinen Stärken zählen...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Szakterületem a ....
Mein Fachgebiet ist...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Magas szinten beszélek...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Középszinten beszélek....
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Kiváló kommunikációs készség
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deduktív érvelés
schlussfolgerndes Denken
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logikus gondolkodás
logisches Denken
Konkretne i przemyślane pomysły
Analitikus készségek
analytische Fähigkeiten
Umiejetność szczegółowej oceny
Jó interperszonális készség
hohe soziale Kompetenz
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Jó tárgyalási készség
Verhandlungsgeschick
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Előadó készség/Prezentációs készség
Präsentationsfähigkeiten
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Tisztelettel,
Hochachtungsvoll
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Üdvözlettel,
Herzliche Grüße
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu