Zwroty | rumuński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

เรียน คุณผู้ชาย
Stimate Domn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน คุณผู้หญิง
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Stimate Domn/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
Stimați Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
În atenția cui este interesat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimate Domnule Popescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียนคุณ สมิทธิ์
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Stimată Domnișoară Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dragă Andrei Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
จุดแข็งของฉันคือ...
Punctele mele forte sunt...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Domeniul meu de bază este...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Stăpânesc foarte bine...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Cunosc la nivel mediu...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Am...ani de experienţă în domeniul...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Sunt un utilizator experimentat de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Abilităţi de comunicare excelente.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Gândire deductivă.
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Gândire logică.
Konkretne i przemyślane pomysły
ทักษะในการวิเคราะห์
Abilităţi analitice.
Umiejetność szczegółowej oceny
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Abilităţi interpersonale bune.
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Abilităţi de negociere
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
ทักษะในการนำเสนอ
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
ด้วยความเคารพ
Cu stimă,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Cu respect,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
ด้วยความเคารพ
Toate cele bune,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu