Zwroty | chiński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

เรียน คุณผู้ชาย
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียน คุณผู้หญิง
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
เรียนคุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
เรียน นางสาว สมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
我想申请...一职
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
我想为您工作,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
จุดแข็งของฉันคือ...
我的强项是...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
我很适合这个职位,因为...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
我的专长是…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
即使在压力下我也能保持高标准。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
我的母语是...,但我也会说...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
我熟练掌握...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
我能用...语进行工作交流
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
我在...领域有...年工作经验
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
我是...的熟练使用者
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
出色的沟通技能
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
演绎推理能力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
逻辑性思考
Konkretne i przemyślane pomysły
ทักษะในการวิเคราะห์
分析技能
Umiejetność szczegółowej oceny
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
良好的人际交往技能
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
谈判技能
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
ทักษะในการนำเสนอ
观点陈述能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
附件中含有我的个人简历。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
可以从...处获得推荐信
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
我可以在...的时候接受面试
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
ด้วยความเคารพ
此致
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
ด้วยความเคารพ
肃然至上
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
ด้วยความเคารพ
祝好
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu