Zwroty | włoski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Уважаемый г-н ...
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Прошу принять меня на должность...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Мои сильные стороны:...
I miei punti di forza sono...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Я специализируюсь на...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
За время работы в ... я развил свои навыки...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Мой родной язык..., я также говорю по...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Я отлично владею...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Я свободно говорю по...
Sto imparando...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Я являюсь продвинутым пользователем...
Sono un(') utente esperto/a di...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Отличные коммуникативные навыки
Eccellenti doti comunicative
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Логическая аргументация
Capacità deduttive e di ragionamento
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Логическое мышление
Capacità logiche
Konkretne i przemyślane pomysły
Аналитические способности
Capacità analitiche
Umiejetność szczegółowej oceny
Высокие личностные качества
Ottime abilità interpersonali
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Переговорческие навыки
Capacità di negoziazione
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Презентационные навыки
Capacità di presentazione
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
In allegato trova il mio cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Я свободен...
Sono disponibile per un colloquio...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
С уважением...
In fede,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
Cordialmente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
I miei più cordiali saluti,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
С уважением...
Saluti
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu