Zwroty | polski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Я нашел ваше обявление в... ... числа
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Прошу принять меня на должность...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Мои сильные стороны:...
Moje mocne strony to ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Я специализируюсь на...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Мой родной язык..., я также говорю по...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Я отлично владею...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Я свободно говорю по...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Я являюсь продвинутым пользователем...
Biegle posługuję się programem/programami...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Отличные коммуникативные навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Логическая аргументация
Rozumowanie dedukcyjne
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Логическое мышление
Logiczne myślenie
Konkretne i przemyślane pomysły
Аналитические способности
Zdolności analityczne
Umiejetność szczegółowej oceny
Высокие личностные качества
Zdolności interpersonalne
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Переговорческие навыки
Zdolności negocjacyjne
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Презентационные навыки
Umiejętność prezentacji
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Referencje na żądanie.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencje na żądanie od ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Я свободен...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
Z wyrazami szacunku,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
С уважением...
Pozdrawiam,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu