Zwroty | koreański - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Уважаемый г-н ...
존경하는 관계자 분께
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемая госпожа...
존경하는 관계자 분께
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Уважаемые...
존경하는 관계자 분께
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Уважаемые...
존경하는 관계자 분(들)께
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
존경하는 관계자 분(들)께
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
존경하는 김철수 님께
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
존경하는 김희연 님께
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Уважаемый...
친애하는 최현우님께
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Я нашел ваше обявление в... ... числа
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Прошу принять меня на должность...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Мои сильные стороны:...
저의 장점은 ... 입니다.
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Я специализируюсь на...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
За время работы в ... я развил свои навыки...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Мой родной язык..., я также говорю по...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Я отлично владею...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Я свободно говорю по...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Я являюсь продвинутым пользователем...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Отличные коммуникативные навыки
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Логическая аргументация
추론 이해 능력
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Логическое мышление
논리적인 사고능력
Konkretne i przemyślane pomysły
Аналитические способности
분석 능력
Umiejetność szczegółowej oceny
Высокие личностные качества
좋은 사교성
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Переговорческие навыки
협정 능력
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Презентационные навыки
프리젠테이션 능력
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Я свободен...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
С уважением...
... (이름) 드림
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
... (이름) 드림
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
С уважением ваш...
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
С уважением...
감사합니다. ...씨.
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu