Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje mocne strony to ...
Mina främsta styrkor är ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mitt kompetensområde är ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Biegle posługuję się programem/programami...
Jag är en erfaren användare av ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Utmärkt kommunikationsförmåga
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Rozumowanie dedukcyjne
God slutledningsförmåga
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiczne myślenie
Logiskt tänkande
Konkretne i przemyślane pomysły
Zdolności analityczne
Analytisk förmåga
Umiejetność szczegółowej oceny
Zdolności interpersonalne
Bra samarbetsförmåga
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Zdolności negocjacyjne
Bra förhandlingsteknik
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Umiejętność prezentacji
Bra presentationsteknik
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Referencje na żądanie.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencje na żądanie od ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z wyrazami szacunku,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z poważaniem,
Vördsamt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Pozdrawiam,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu