Zwroty | portugalski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje mocne strony to ...
Meus pontos fortes são...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Biegle posługuję się programem/programami...
Eu tenho experiência em /com ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelente habilidade de comunicação
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Rozumowanie dedukcyjne
Raciocínio dedutivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiczne myślenie
Pensamento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Zdolności analityczne
Habilidades analíticas
Umiejetność szczegółowej oceny
Zdolności interpersonalne
Bom relacionamento interpessoal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Zdolności negocjacyjne
Habilidades de negociação
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Umiejętność prezentacji
Habilidades de comunicação
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Referencje na żądanie.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencje na żądanie od ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estou disponível para entrevista em ..
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z wyrazami szacunku,
Atenciosamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z poważaniem,
Com elevada estima,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Pozdrawiam,
Lembranças,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu