Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje mocne strony to ...
Zu meinen Stärken zählen...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mein Fachgebiet ist...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Biegle posługuję się programem/programami...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Rozumowanie dedukcyjne
schlussfolgerndes Denken
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiczne myślenie
logisches Denken
Konkretne i przemyślane pomysły
Zdolności analityczne
analytische Fähigkeiten
Umiejetność szczegółowej oceny
Zdolności interpersonalne
hohe soziale Kompetenz
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Zdolności negocjacyjne
Verhandlungsgeschick
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Umiejętność prezentacji
Präsentationsfähigkeiten
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Referencje na żądanie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencje na żądanie od ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Pozdrawiam,
Herzliche Grüße
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu