Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Szanowny Panie,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje mocne strony to ...
Mijn sterke punten zijn ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mijn vakgebied is ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Biegle posługuję się programem/programami...
Ik beschik over goede kennis van ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Rozumowanie dedukcyjne
Analytisch denkvermogen
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiczne myślenie
Logisch denkvermogen
Konkretne i przemyślane pomysły
Zdolności analityczne
Analytische vaardigheden
Umiejetność szczegółowej oceny
Zdolności interpersonalne
Goede intermenselijke vaardigheden
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Zdolności negocjacyjne
Onderhandelingsvaardigheden
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Umiejętność prezentacji
Presentatievaardigheden
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Referencje na żądanie.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencje na żądanie od ...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Pozdrawiam,
Met de beste groeten,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu