Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Szanowny Panie,
Estimado Sr. Pérez:
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje mocne strony to ...
Mis puntos fuertes son...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mi área de conocimiento es...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Tengo un manejo excelente de...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Biegle posługuję się programem/programami...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelentes habilidades de comunicación
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Rozumowanie dedukcyjne
Razonamiento deductivo
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiczne myślenie
Razonamiento lógico
Konkretne i przemyślane pomysły
Zdolności analityczne
Capacidad de análisis
Umiejetność szczegółowej oceny
Zdolności interpersonalne
Buena comunicación interpersonal
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Zdolności negocjacyjne
Aptitudes de negociación
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Umiejętność prezentacji
Habilidad para hablar en público
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Encontrará mi currículo adjunto.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Referencje na żądanie.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencje na żądanie od ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Z wyrazami szacunku,
Se despide cordialmente,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z wyrazami szacunku,
Atentamente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Z poważaniem,
Respetuosamente,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Pozdrawiam,
Saludos,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu