Zwroty | włoski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Sehr geehrter Herr,
Gentilissimo,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
Gentilissima,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gentili Signore e Signori,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Alla cortese attenzione di ...,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
A chi di competenza,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Gentilissimo Bianchi,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Zu meinen Stärken zählen...
I miei punti di forza sono...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mein Fachgebiet ist...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Sto imparando...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Sono un(') utente esperto/a di...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Eccellenti doti comunicative
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
schlussfolgerndes Denken
Capacità deduttive e di ragionamento
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
logisches Denken
Capacità logiche
Konkretne i przemyślane pomysły
analytische Fähigkeiten
Capacità analitiche
Umiejetność szczegółowej oceny
hohe soziale Kompetenz
Ottime abilità interpersonali
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Verhandlungsgeschick
Capacità di negoziazione
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Präsentationsfähigkeiten
Capacità di presentazione
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
In allegato trova il mio cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Sono disponibile per un colloquio...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Mit freundlichen Grüßen
In fede,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Mit freundlichen Grüßen
Cordialmente,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hochachtungsvoll
I miei più cordiali saluti,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Herzliche Grüße
Saluti
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu