Zwroty | węgierski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Zu meinen Stärken zählen...
Erősségeim ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mein Fachgebiet ist...
Szakterületem a ....
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Magas szinten beszélek...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Középszinten beszélek....
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Kiváló kommunikációs készség
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
schlussfolgerndes Denken
Deduktív érvelés
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
logisches Denken
Logikus gondolkodás
Konkretne i przemyślane pomysły
analytische Fähigkeiten
Analitikus készségek
Umiejetność szczegółowej oceny
hohe soziale Kompetenz
Jó interperszonális készség
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Verhandlungsgeschick
Jó tárgyalási készség
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Präsentationsfähigkeiten
Előadó készség/Prezentációs készség
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Mit freundlichen Grüßen
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hochachtungsvoll
Tisztelettel,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Herzliche Grüße
Üdvözlettel,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu