Zwroty | turecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Sehr geehrter Herr,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
Sayın Yetkili,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkili,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sayın Yetkililer,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Yetkili makama / merciiye,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Sayın Ahmet Bey,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Dilek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Melek Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Sayın Demet Hanım,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Sayın Alihan Erturan,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Zu meinen Stärken zählen...
Güçlü yanlarım ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mein Fachgebiet ist...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
... diline son derece hakimimdir.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Mükemmel iletişim becerisi
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
schlussfolgerndes Denken
Tümdengelim muhakemesi
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
logisches Denken
Mantıklı düşünebilme
Konkretne i przemyślane pomysły
analytische Fähigkeiten
Analitik düşünce
Umiejetność szczegółowej oceny
hohe soziale Kompetenz
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Verhandlungsgeschick
Anlaşma becerisi
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Präsentationsfähigkeiten
Sunum becerisi
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Mit freundlichen Grüßen
Saygılarımla,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Mit freundlichen Grüßen
Tüm içtenliğimle,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hochachtungsvoll
Saygılarımla,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Herzliche Grüße
Saygılar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu