Zwroty | czeski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
logisches Denken
Logické myšlení
Konkretne i przemyślane pomysły
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Umiejetność szczegółowej oceny
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu