Zwroty | chiński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Geachte heer
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytische vaardigheden
分析技能
Umiejetność szczegółowej oceny
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Met vriendelijke groet,
此致
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Hoogachtend,
肃然至上
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Met de beste groeten,
祝好
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu