Zwroty | polski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Quisiera postularme para el puesto de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mis puntos fuertes son...
Moje mocne strony to ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mi área de conocimiento es...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Tengo un manejo excelente de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Manejo el... en un contexto de trabajo.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excelentes habilidades de comunicación
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Razonamiento deductivo
Rozumowanie dedukcyjne
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Razonamiento lógico
Logiczne myślenie
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacidad de análisis
Zdolności analityczne
Umiejetność szczegółowej oceny
Buena comunicación interpersonal
Zdolności interpersonalne
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Aptitudes de negociación
Zdolności negocjacyjne
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Habilidad para hablar en público
Umiejętność prezentacji
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Encontrará mi currículo adjunto.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Referencje na żądanie.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencje na żądanie od ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Se despide cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Atentamente,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respetuosamente,
Z poważaniem,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saludos,
Pozdrawiam,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu