Zwroty | duński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacidad de análisis
Analytiske evner
Umiejetność szczegółowej oceny
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Atentamente,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respetuosamente,
Med respekt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saludos,
Med venlig hilsen
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu