Zwroty | chiński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Quisiera postularme para el puesto de...
我想申请...一职
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
我对此工作很感兴趣,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
我想为您工作,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mis puntos fuertes son...
我的强项是...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
我很适合这个职位,因为...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mi área de conocimiento es...
我的专长是…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
即使在压力下我也能保持高标准。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
我的母语是...,但我也会说...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Tengo un manejo excelente de...
我熟练掌握...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Manejo el... en un contexto de trabajo.
我能用...语进行工作交流
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
我在...领域有...年工作经验
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
我是...的熟练使用者
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
我相信我是...和...技能的良好结合
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Excelentes habilidades de comunicación
出色的沟通技能
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Razonamiento deductivo
演绎推理能力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Razonamiento lógico
逻辑性思考
Konkretne i przemyślane pomysły
Capacidad de análisis
分析技能
Umiejetność szczegółowej oceny
Buena comunicación interpersonal
良好的人际交往技能
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Aptitudes de negociación
谈判技能
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Habilidad para hablar en público
观点陈述能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Encontrará mi currículo adjunto.
附件中含有我的个人简历。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Las referencias pueden ser solicitadas a...
可以从...处获得推荐信
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
我可以在...的时候接受面试
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Se despide cordialmente,
此致
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Atentamente,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Respetuosamente,
肃然至上
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Saludos,
祝好
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu