Zwroty | rumuński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Αξιότιμε κύριε,
Stimate Domn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμη κυρία,
Stimată Doamnă,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Stimate Domn/Doamnă,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Stimați Domni,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
În atenția cui este interesat,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Stimate Domnule Popescu,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dragă Andrei Popescu,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Punctele mele forte sunt...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Η ειδικότητά μου είναι...
Domeniul meu de bază este...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Είμαι άριστος γνώστης της...
Stăpânesc foarte bine...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Έχω μια καλή γνώση της...
Cunosc la nivel mediu...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Sunt un utilizator experimentat de...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Abilităţi de comunicare excelente.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Επαγωγική λογική
Gândire deductivă.
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Λογική σκέψη
Gândire logică.
Konkretne i przemyślane pomysły
Αναλυτικές ικανότητες
Abilităţi analitice.
Umiejetność szczegółowej oceny
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Abilităţi interpersonale bune.
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Abilităţi de negociere
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Ικανότητες παρουσίασης
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Με εκτίμηση,
Cu stimă,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Cu sinceritate,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Cu respect,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Toate cele bune,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu