Zwroty | polski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Αξιότιμε κύριε,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμη κυρία,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Moje mocne strony to ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Η ειδικότητά μου είναι...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Είμαι άριστος γνώστης της...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Έχω μια καλή γνώση της...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Biegle posługuję się programem/programami...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Επαγωγική λογική
Rozumowanie dedukcyjne
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Λογική σκέψη
Logiczne myślenie
Konkretne i przemyślane pomysły
Αναλυτικές ικανότητες
Zdolności analityczne
Umiejetność szczegółowej oceny
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Zdolności interpersonalne
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Zdolności negocjacyjne
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność prezentacji
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Referencje na żądanie.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencje na żądanie od ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Z poważaniem,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Pozdrawiam,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu