Zwroty | duński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Αξιότιμε κύριε,
Kære Hr.,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμη κυρία,
Kære Fru.,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem dette ankommer,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mine styrker er...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Η ειδικότητά μου είναι...
Mit ekspertområde er...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Είμαι άριστος γνώστης της...
Jeg råder fremragende over...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Έχω μια καλή γνώση της...
Jeg har en fungerende viden om...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Jeg er en erfaren bruger af...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fremragende kommunikations evner
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Επαγωγική λογική
Deduktiv argumentation
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Λογική σκέψη
Logisk tænkning
Konkretne i przemyślane pomysły
Αναλυτικές ικανότητες
Analytiske evner
Umiejetność szczegółowej oceny
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Gode interpersonel evner
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Forhandlings evner
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Ικανότητες παρουσίασης
Præsentations evner
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencer kan rekvieres fra...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Jeg er ledig til et interview den...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu