Zwroty | węgierski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
Konkretne i przemyślane pomysły
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
Umiejetność szczegółowej oceny
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Tisztelettel,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu