Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi ŝatus labori por vi, por...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Miaj fortoj estas...
Mijn sterke punten zijn ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mia areo de kompetenteco estas...
Mijn vakgebied is ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mi havas bonegan komandon de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mi havas mezan scion de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Mi estas sperta uzanto de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukta rezonado
Analytisch denkvermogen
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logika rezonado
Logisch denkvermogen
Konkretne i przemyślane pomysły
Analizaj kapabloj
Analytische vaardigheden
Umiejetność szczegółowej oceny
Bonaj interhomaj kapabloj
Goede intermenselijke vaardigheden
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negocadaj kapabloj
Onderhandelingsvaardigheden
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentaj kapabloj
Presentatievaardigheden
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Vi trovos mian karierresumo kune.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Vi povas akiri referencojn el...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
Hoogachtend,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu