Zwroty | chiński - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukta rezonado
演绎推理能力
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logika rezonado
逻辑性思考
Konkretne i przemyślane pomysły
Analizaj kapabloj
分析技能
Umiejetność szczegółowej oceny
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Negocadaj kapabloj
谈判技能
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Altestime,
此致
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
此致
敬礼
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Altestime,
肃然至上
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Ĉion bonan,
祝好
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu