Zwroty | polski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Kære Hr.,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru.,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru.,
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem dette ankommer,
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
Szanowny Panie,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jeg ville søge stillingen som...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mine styrker er...
Moje mocne strony to ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mit ekspertområde er...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Jeg råder fremragende over...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Jeg har en fungerende viden om...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Jeg har... års erfaring indenfor...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jeg er en erfaren bruger af...
Biegle posługuję się programem/programami...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Fremragende kommunikations evner
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deduktiv argumentation
Rozumowanie dedukcyjne
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logisk tænkning
Logiczne myślenie
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytiske evner
Zdolności analityczne
Umiejetność szczegółowej oceny
Gode interpersonel evner
Zdolności interpersonalne
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Forhandlings evner
Zdolności negocjacyjne
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Præsentations evner
Umiejętność prezentacji
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Referencje na żądanie.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencer kan rekvieres fra...
Referencje na żądanie od ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Jeg er ledig til et interview den...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Med venlig hilsen
Z wyrazami szacunku,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med venlig hilsen
Z wyrazami szacunku,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med respekt,
Z poważaniem,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Med venlig hilsen
Pozdrawiam,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu