Zwroty | angielski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mine styrker er...
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logisk tænkning
Logical thinking
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytiske evner
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej oceny
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Forhandlings evner
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Præsentations evner
Presentation skills
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med respekt,
Respectfully yours,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu