Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logické myšlení
logisches Denken
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
Umiejetność szczegółowej oceny
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu