Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Vážený pane,
Geachte heer
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje silné stránky jsou...
Mijn sterke punten zijn ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Moje oblast odborných znalostí je...
Mijn vakgebied is ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mám výbornou znalost...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mám znalost...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ik beschik over goede kennis van ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Výborné komunikační schopnosti
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukce
Analytisch denkvermogen
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logické myšlení
Logisch denkvermogen
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytické schopnosti
Analytische vaardigheden
Umiejetność szczegółowej oceny
Dobré interpersonální schopnosti
Goede intermenselijke vaardigheden
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Vyjednávací schopnosti
Onderhandelingsvaardigheden
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentační dovednosti
Presentatievaardigheden
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Můj životopis naleznete v příloze.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
S úctou,
Hoogachtend,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu