Zwroty | angielski - Rekrutacja | List Motywacyjny

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

List Motywacyjny - Początek

Vážený pane,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážená paní,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego

List Motywacyjny - Przyczyny

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania nowych umiejętności
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas całej naszej kariery zawodowej.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas odpowiednie
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.

List Motywacyjny - Umiejętności

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
Dedukce
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logické myšlení
Logical thinking
Konkretne i przemyślane pomysły
Analytické schopnosti
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej oceny
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie

List Motywacyjny - Zakończenie

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
S úctou,
Respectfully yours,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu